Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tao trình độ trung tấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Cổng TTĐT kính gửi các quý độc giả, các tổ chức cá nhân để theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.