Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về  Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị và cá nhân quan tâm và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.