Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.