Bộ GDĐT ban hành Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.