Bộ GDĐT ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.