Bộ GDĐT ban hành Thông tư về việc Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, triển khai.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.