Ngày 22/8/2018, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Cổng TTĐT kính gứi tới các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.