Bộ GDĐT ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi các đơn vị, cá nhân quan tâm theo dõi

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.