Bộ GDDT ban hành Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cổng TTĐT kính gửi tới các đơn vị, cá nhân quan tâm theo dõi.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.