Ngày 27/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân, tổ chức để theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.