Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 (Quy định 22) đến nay đã thực hiện hơn 16 năm. Quy định 22 được ban hành trước khi có Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục Đại học 2012, nhiều nội dung của Quy định đến nay đã không còn phù hợp hoặc cần bổ sung một số quy định theo hướng mở rộng tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (Thông tư số 10).

Việc ban hành Thông tư số 10 mục đích giúp các cơ sở đào tạo trong quá trình thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng các giáo viên/giáo sinh đã có bằng cử nhân hoặc cao đẳng sư phạm chuyển sang dạy môn  học khác hoặc cấp học khác nhằm khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trong toàn hệ thống. 

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.