Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.