Ngày 22 tháng 12 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Ban hành về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới quý độc giả, tổ chức, cá nhân quan tâm.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.