Ngày 26/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới Quý độc giả, các tổ chức và các nhân quan tâm.

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.