NGHỊ ĐỊNH
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với
trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./