Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 441 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
08/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
01/03/2010
07/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
01/03/2010
07/2010/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học
01/03/2010
06/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
26/02/2010
05/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT
24/02/2010
04/2010/TT-BGDĐT Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
11/02/2010
03/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
11/02/2010
02/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
11/02/2010
01/2010/TT-BGDĐT Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông
18/01/2010
102/2009/NĐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
06/11/2009
26/2009/TT-BTTTT Thông tư Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
31/07/2009
34/2008/CT-TTg Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
03/12/2008
55/2008/CT-BGDĐT Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012
30/09/2008
58 /2007/QĐ-BGDĐT Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên
12/10/2007
64/2007/NĐ-CP Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10/04/2007
26/2007/NĐ-CP Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
15/02/2007
Văn bản hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Văn bản hợp nhất thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT và thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản hợp nhất Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Văn bản hợp nhất Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Quyết định số20/2012/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2012