Tìm kiếm Văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 11 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
57/2017/NĐ-CP Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
09/05/2017
27/2015/NĐ-CP Nghị định số 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú"
10/03/2015
138/2013/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
22/10/2013
72/2013/NĐ-CP Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
15/07/2013
35/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
04/04/2013
106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
23/11/2011
43/2011/NĐ-CP Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
13/06/2011
40/2011/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
08/06/2011
102/2009/NĐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
06/11/2009
64/2007/NĐ-CP Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
10/04/2007
26/2007/NĐ-CP Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
15/02/2007