• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2014

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Ngày 07 tháng 8 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT). Để triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn như sau:

Phần I

TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG MẦM NON

 

I. HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG MẦM NON

1. Hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá của trường mầm non được thành lập và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 14 và Điều 15, Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT. Mẫu quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá theo Phụ lục I.

b) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá thành lập nhóm thư ký (có thể từ 2 đến 3 người) và các nhóm công tác (mỗi nhóm từ 2 đến 5 người), nhóm trưởng là thành viên của hội đồng tự đánh giá; huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường tham gia hoạt động tự đánh giá;

c) Hội đồng tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc thảo luận, thống nhất. Mọi quyết định chỉ có hiệu lực khi ít nhất 2/3 thành viên trong hội đồng nhất trí.

2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá

a)  Chủ tịch hội đồng tự đánh giá xây dựng kế hoạch tự đánh giá (nội dung theo Phụ lục II);

b) Kế hoạch tự đánh giá phải xây dựng cụ thể, chi tiết và phù hợp với điều kiện của trường mầm non. Cần xác định rõ công việc, thời gian tiến hành và hoàn thành, tránh chung chung và hình thức;

c) Định kỳ, đánh giá việc thực hiện kế hoạch để điều chỉnh, bổ sung.

3. Thu thập, xử lý, phân tích và lưu trữ các minh chứng

a) Thu thập minh chứng:

- Minh chứng được thu thập từ hồ sơ lưu trữ của trường mầm non, các cơ quan có liên quan; kết quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn và quan sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của trường mầm non,...;

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2014
Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non
Số ký hiệu 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD Ngày ban hành 05/11/2014
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 05/11/2014
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...