• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2013

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19  tháng 3  năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06  tháng 6  năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 211/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam;

Theo Quy chế Olympic Hóa học Quốc tế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 23/09/2013
Thông tư Liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam
Số ký hiệu 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Ngày ban hành 06/08/2013
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Hợp tác quốc tế
Cơ quan ban hành/ Người ký Liên bộ, Ngành
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển Thứ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Thị Minh
Ngày có hiệu lực 23/09/2013
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...