Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý IV/2019

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý IV/2019.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

File đính kèm