Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý III/2019

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý III/2019.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm