Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý II/2018

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý II/2018.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

File đính kèm