Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý IV/2017.

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý III/2017.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

File đính kèm