Bộ GDĐT khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Sáng 04/12, Bộ GDĐT khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ GDĐT, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh chủ trì khai mạc.


Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Pháp lệnh Dự bị động viên.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh đề nghị Ban tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xác định; tổ chức duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá thực chất, khách quan kết quả học tập; tổng hợp báo cáo theo quy định. Đối với các đồng chí báo cáo viên: Chuẩn bị thông qua bài giảng đầy đủ, bảo đảm cập nhật, bổ sung thông tin kiến thức mới phù hợp với công tác quốc phòng và an ninh và từng đối tượng ở các cơ quan, đơn vị.

Thời gian lớp bồi dưỡng ngắn, nội dung chương trình nhiều, với yêu cầu đặt ra cao, đề nghị các đồng chí cán bộ thu xếp thời gian tham gia học tập đầy đủ, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng và an ninh, thống nhất nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; phòng, chống có hiệu quả những hiện tượng tiêu cực trong xã hội góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt quy định chung của Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, từng cá nhân viết thu hoạch với tinh thần trách nhiệm cao nhất và đạt chất lượng tốt./.

Vụ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

In trang