Bộ Giáo dục đào tạo công bố bộ Tài liệu truyền thông, giáo dục Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Nhằm tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bộ Tài liệu truyền thông, giáo dục Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Danh mục chi tiết Tài liệu truyền thông, giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá mới dành cho giáo viên và học sinh trong file đính kèm./.

Vụ Giáo dục Thể chất

In trang
File đính kèm