Bản tin giáo dục - Số 47

Bản tin Giáo dục số 47 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Sẵn sàng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch bênh; Giữ ổn định học phí của năm học 2021-2022; Hiệu quả của mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang