Danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước (tính đến ngày 30/11/2019 )

Cục Quản lý chất lượng công bố Danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Cục Quản lý Chất lượng

File đính kèm