Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (cập nhật 31/8/2019)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng, trung cấp SP đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Danh sách cập nhật đến ngày 31/8/2019).

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./. 

Cục Quản lý Chất lượng

File đính kèm