Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/5/2019)

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/5/2019)

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

(Cục Quản lý chất lượng)

File đính kèm