Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

03/10/2018 In bài viết

Bộ GDĐT ban hành công văn về việc Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Trân trọng.

Cục CSVC

File đính kèm