Khảo sát ứng dụng CNTT trong giáo dục đại học

14/03/2018 In bài viết

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025", Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục đại học và hệ thống thông tin quản lý kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong năm 2018.

Qua đó Bộ GDĐT tổ chức khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ sở giáo dục đại học và các trường sư phạm qua phiếu khảo sát. Nội dung khảo sát gồm:

- Hạ tầng thiết bị CNTT

- Đào tạo và nhân lực CNTT

- Trang/Cổng thông tin điện tử

- Triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học, kiểm định chất lượng

Kết quả khảo sát này sẽ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý ứng dụng CNTT trong ngành GDĐT của Bộ nói chung, làm căn cứ đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả Quyết định số 117/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết trong công văn gửi kèm./.

Cục Công nghệ thông tin

File đính kèm