Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/02/2018)

02/03/2018 In bài viết

Cục Quản lí chất lượng thông báo: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 28/02/2018)
 
Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá :247, trong đó:  

- Trường đại học, học viện : 214

106 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài, trong đó có 60 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:

+ VNU- CEA đánh giá ngoài 46 trường, công nhận 26 trường;

+ VNU-HCM CEA đánh giá ngoài 28  trường, công nhận 17 trường;

+ CEA-AVU&C đánh giá ngoài 24 trường, công nhận 15 trường;

+ CEA-UD đánh giá ngoài 08 trường, công nhận 02 trường.

- Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm : 33

02 trường được đánh giá ngoài:

VNU- CEA đánh giá ngoài 01 trường, công nhận 01 trường.

CEA-UD đánh giá ngoài 01 trường

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm

Cục Quản lý chất lượng

File đính kèm