Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)

04/02/2018 In bài viết

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng quyết định trực tiếp đến chất lượng giáo dục và sự phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân. Phát triển và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là yếu tố then chốt, quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.

Trong đó, xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu chức danh theo vị trí việc làm, đảm bảo về chất lượng là một trong những giải pháp hết sức quan trọng và cấp thiết để đào tạo nguồn nhận lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Một trong các giải pháp đó là việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách tiền lương, phụ cấp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức nói chung và đội ngũ giảng viên nói riêng và đội ngũ viên chức ngành giáo dục nói chung, nhằm đảm bảo hợp lý về cơ cấu các CDNN giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học, đảm nhiệm được sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.


PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc và chỉ đạo kỳ thi

Việc thăng hạng CDNN từ Giảng viên chính (hạng II) lên Giảng viên cao cấp (hạng I) là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhằm đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường cao đẳng công lập; đồng thời động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

Căn cứ quy định tại Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 2893/BNV-CCVC ngày 18/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-BGDĐT ngày 16/01/2018 về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I). Trường Đại học Hà Nội là đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn làm địa điểm để tổ chức kỳ thi này trong các ngày từ 26-28/01/2018.

Đây là kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) đầu tiên theo quy định của Luật Viên chức do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với tổng số 58 giảng viên của các trường ĐH, CĐ trong cả nước tham dự. Đối với mỗi giảng viên, được tham dự kỳ thi thăng hạng CDNN là cơ hội để kiểm tra và khẳng định mình trong quá trình rèn luyện, thăng tiến nghề nghiệp.

Hiện nay, Hội đồng thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) đang hoàn thiện kết quả kỳ thi để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định công nhận kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trần Thị Nga - Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục