Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/11/2017)

01/12/2017 In bài viết

Cục Quản lí chất lượng thông báo: Danh sách các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp sư phạm đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định (Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/11/2017)
 
Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá :246, trong đó:  

- Trường đại học, học viện : 213 78 trường được tổ chức kiểm định chất lượng đánh giá ngoài, trong đó có 50 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng:

+ VNU- CEA đánh giá ngoài 37 trường, công nhận 26 trường;

+ VNU-HCM CEA đánh giá ngoài 23  trường, công nhận 17 trường;

+ CEA-AVU&C đánh giá ngoài 15 trường, công nhận 05 trường;

+ CEA-UD đánh giá ngoài 03 trường, công nhận 02 trường.

- Trường cao đẳng, trung cấp sư phạm : 33 01 trường được đánh giá ngoài: VNU- CEAđánh giá ngoài 01 trường, công nhận 01 trường.


 

Cục Quản lí chất lượng

File đính kèm