Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giáo dục quốc phòng an ninh

29/11/2017 In bài viết

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã từng bước triển khai có hiệu quả công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Học sinh, sinh viên qua GDQPAN đã nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng có kỹ năng quân sự cần thiết phát triển nhân cách toàn diện, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 ”Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để công tác GDQPAN tiếp tục được thực hiện nền nếp, hiệu quả, môn học GDQPAN là môn học đặc thù cho học sinh, sinh viên đã được Luật hóa, ngày 19/6/2013 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua “Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”.


Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba cho Vụ Giáo dục Quốc phòng An ninh.

Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học trực tiếp chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, việc xây dựng chương trình phù hợp với sự phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, tổ chức hiện đại hóa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong tình hình mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chương trình, nội dung tổ chức thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học từ trung học phổ thông đến đại học.

Ngày 16 tháng 11năm 2017, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo Ngày giáo dục quốc phòng và an ninh ngành Giáo dục (19/11/195 8- 19/11/2017) Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Bùi Văn Ga chủ trì hội nghị. Tham dự có các đại biểu đại diện cho cơ quan của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; các Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh và đại diện các sở GD&ĐT trên cả nước. Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga phát biểu chỉ đạo một số nội dung sau:

- Khẳng định ý nghĩa, vị trí, vai trò của GDQPAN cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và an ninh theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao vị trí, vai trò của GDQPAN trong tình hình hiện nay; định hướng xây dựng và đổi mới GDQPAN đáp ứng tình hình mới.

Tại hội thảo đã có nhiều tham luận, kinh nghiệm đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy và hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh. Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 cần thực hiện tốt nhiệm vụ GDQPAN trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhiệm vụ tham mưu chiến lược trong đổi mới giáo dục, đồng thời tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Bộ GD&ĐT. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao từ học sinh, sinh viên cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh