Đại học Huế hướng mục tiêu vào top 1000 thế giới

Đại học Huế vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu nhiệm kỳ mới của Đại học Huế là: “Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 ở trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á và 1000 các trường đại học thế giới, trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”.

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

5 năm qua, Đảng bộ Đại học Huế đã vượt qua thử thách, nêu cao tinh thần đoàn kết sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đại học Huế có 147 ngành đào tạo đại học, tăng 40 ngành so với năm 2015, 102 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tăng 12 ngành so với năm 2015; 55 ngành đào tạo tiến sĩ, tăng 16 ngành so với năm 2015 với tổng số sinh viên, học viên gần 50.000 thuộc của các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ giảng viên, viên chức, người lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phát triển toàn diện, khẳng định quy mô và tiềm lực của Đại học Huế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại đã được nêu ra trong báo cáo chính trị Đại hội như: số lượng giảng viên, nghiên cứu viên, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư tăng chưa nhiều; việc trao đổi và công nhận tín chỉ, học cùng lúc hai chương trình còn hạn chế, thiếu vắng các chuyên gia đầu ngành…

Đảng bộ Đại học Huế xác định phương hướng giai đoạn 2020-2025 là xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất hành động, nắm bắt thời cơ, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ theo hướng tạo công nghệ nguồn và phát triển nền tảng tri thức số, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Tiếp tục xây dựng đội ngũ viên chức lao động có trình độ chuyên môn và chức danh cao, năng lực tốt để thực hiện tốt hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phục vụ xã hội.

Mục tiêu chung của nhiệm kỳ là “Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 ở trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á và 1000 các trường đại học thế giới, trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao”.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ Đại học Huế đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tích cực bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục; Tăng cường các hoạt động, các quan hệ hợp tác quốc tế; các giải pháp tăng nguồn thu, công tác kế hoạch tài chính năng động và đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng…

Đại học Huế

In trang