Chi bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 26/5, Đại hội Đảng lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam được bầu là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Chi bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của Đại hội lần thứ IX. Chi bộ đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, mọi mặt công tác của Cơ quan; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, động viên và phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn hgành trong tình hình mới; xây dựng Cơ quan đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo.

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ; nâng cao chất lượng Chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, dân chủ, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Chi bộ đối với Cơ quan; tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Củng cố và nâng cao uy tín và vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Giáo dục, của tổ chức công đoàn và của đất nước.

Đại hội bầu Chi ủy khoá X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ VII Đảng bộ Bộ GDĐT, gồm 3 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam được bầu là Bí thư Chi bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp được bầu là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục