Chi bộ Vụ GD Trung học nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tập thể

Chi bộ Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Theo báo cáo Chính trị của Chi bộ Vụ Giáo dục Trung học, trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo, có biện pháp sát, đúng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành có chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; góp phần tích cực xây dựng Chi ủy, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Vụ vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Toàn cảnh đại hội

Bài học kinh nghiệm mà Chi bộ Vụ Giáo dục Trung học rút ra là: Chi bộ phải tăng cường quán triệt, nắm chắc và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy cấp trên vào cấp mình; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời.

Đồng thời, thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong Bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối.

Chi bộ Vụ Giáo dục Trung học xác định: Sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tập thể Chi ủy trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao; trong đó chú trọng nâng cao trình độ chính trị, đạo đức lối sống của từng đồng chí trong Chi ủy, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của từng Chi ủy viên, đồng thời đề cao vai trò trách nhiệm tập thể Ban Chi ủy trong tự phê bình và phê bình. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.


Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thành (thứ tư từ trái qua phải) được bầu là Bí thư, Phó bí thư Chi bộ là ông Sái Công Hồng (thứ hai từ trái qua phải) và Chi ủy viên là bà Nguyễn Thị Thu Hiền (thứ ba từ phải qua trái)

 

ồng thời, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, xây dựng cơ quan, Chi bộ vững mạnh dựa trên các nguyên tắc đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Xây dựng các chương trình, kế họach bám sát các Nghị quyết của Chi bộ và cấp trên, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo điều hành các họat động của Chi bộ, cơ quan.

Mặt khác, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường mối quan hệ giữa Chi ủy, lãnh đạo cơ quan, ban chấp hành các đoàn thể quần chúng trong cơ quan; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt cơ quan; tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, phát triển đảng viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng chi bộ mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Giáo dục Trung học xác định một số chỉ tiêu cơ bản:

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

- Tổ chức cho Đảng viên học tập chính trị và nghị quyết đầy đủ.

- Tổ chức từ 5 đến 8 buổi sinh hoạt chuyên đề (nghe nói chuyện thời sự hoặc trao đổi nâng cao chuyên môn cho đảng viên trong chi bộ).

- Hàng năm có các đảng viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở theo chỉ tiêu quy định.

(Theo Giáo dục & Thời đại)