Hội nghị tổng kết công tác Thanh tra nhân dân năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân

19/12/2017 In bài viết

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ và chỉ đạo của Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/12, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ đã tổ chức tổng kết công tác Thanh tra nhân dân năm 2017 và tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân.

Năm 2017, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ đã tổ chức, triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình công tác và nhiệm vụ các đơn vị, báo cáo kịp thời kết quả giám sát với Lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ, góp phần định hướng dư luận, đề xuất các kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân đã tiến hành kiểm tra tối thiểu 30% các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về công tác tổ chức, quản lý sử dụng công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó kịp thời phát hiện các ưu điểm để phát huy đồng thời chỉ ra các thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh nhằm tăng cường kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2018, Ban thanh tra nhân dân cơ quan Bộ sẽ tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình công tác, các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo quy định. Đồng thời tiếp nhận ý kiến, đề nghị, đề xuất, phản ánh của cán bộ công chức thuộc Cơ quan Bộ, kịp thời giải quyết hoặc tham mưu giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ công chức và người lao động cơ quan Bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về hoạt động của thanh tra nhân dân; nâng cao nghiệp vụ, hiệu quả hoạt động thanh tra nhân dân ở các công đoàn cơ sở.

Ban Thanh tra nhân dân