Tăng cường công tác NCKH trong các trường ĐH giai đoạn 2017-2025

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ KH&CN sẽ tổ chức Hội nghị “Phát triển khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025”. Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh đồng chủ trì Hội nghị.

Hơn 300 đại biểu là Lãnh đạo, nhà khoa học, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học, Viện nghiên cứu, các Bộ/ngành, các doanh nghiệp quan tâm tới nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm mục đích tìm các giải pháp khả thi để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học phù hợp với thực tế trước mắt cũng như yêu cầu lâu dài về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Hội nghị lần này hướng đến mục tiêu kết nối giữa các bên liên quan trong huy động mọi tiềm năng đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư… để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và chuyển giao, giữa nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Mục tiêu này sẽ được cụ thể hóa bằng nội dung Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ GD&ĐT - Bộ KH&CN.

Bên cạnh đó, Hội nghị “Phát triển khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” còn là cơ hội để các trường đại học tiếp cận với định hướng phát triển khoa học công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Để có căn cứ, cơ sở thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ này, một nhóm nghiên cứu độc lập do Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì đã tiến hành Khảo sát, đánh giá hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2011-2016 để trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị phương hướng và các giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển KH&CN trong những năm tới. Trên cơ sở báo cáo đề dẫn này, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ thảo luận đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực KH&CN nhằm phục vụ hoạt động giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận 3 nội dung sau:

Thứ nhất: xác định điểm nghẽn trong hoạt động KH&CN nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ;

Thứ hai: làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách phát triển KH&CN; tổ chức hoạt động KH&CN và tiềm lực KH&CN, kết nối doanh nghiệp, hợp tác quốc tế về KH&CN;

Thứ ba: đề xuất các hướng nghiên cứu chiến lược và trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của các ngành trong giai đoạn 2017-2025 phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời, đề xuất các kiến nghị, giải pháp thực hiện.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KHCN và GD&ĐT giai đoạn 2017-2025 sẽ diễn ra nhân sự kiện này./.

Trung tâm truyền thông giáo dục