Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 30/11/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 30/11/2021
VTV
09:15 VTV2 Tiếng Việt 1 Tiếng Việt lớp 1
10:00 VTV1 Tiếng Việt 1 Tiếng Việt lớp 1
14:30 VTV2 Tiếng Việt 1 Tiếng Việt lớp 1
Cục công nghệ thông tin