Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT

Tên báo cáo

Năm/Chu kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 2018 Mẫu số 01/QĐ-CKNS Số 1990/QĐ-BGDĐT 28/5/2018 Số Quyết định công bố

2

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Mẫu số 01/QĐ-CKNS

Số 1866/QĐ-BGDĐT

02/7/2019

Số Quyết định công bố

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS Số  2043/QĐ-BGDĐT 22/7/2020 Số Quyết định công bố
4 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS Số 1871/QĐ-BGDD 11/6/2021 Số Quyết định công bố
In trang