Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT

Tên báo cáo

Năm/Chu kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

Mẫu số 01/QĐ-CKNS

Số 900/QĐ-BGDĐT

31/3/2020

Số Quyết định công bố