Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

STT

Tên báo cáo

Năm/Chu kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2018

Mẫu số 01/QĐ-CKNS

Số 900/QĐ-BGDĐT

31/3/2020

Số Quyết định công bố

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2019 Mẫu số 01/QĐ-CKNS Số 4917/QĐ-BGDĐT 31/12/2020 Số Quyết định công bố
3 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2020 Mẫu số 01/QĐ-CKNS Số 285/QĐ-BGDĐT

14/01/2022

Số Quyết định công bố
4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2021 Mẫu số 01/QĐ-CKNS Số 226/QĐ-BGDĐT 12/01/2023 Số Quyết định công bố