Sẵn sàng triển khai xây dựng Chương trình Giáo dục Mầm non mới

Ngày 28/1, Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng Chương trình GDMN mới, giao các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện, tham vấn các chuyên gia, đảm bảo yêu cầu cao hơn về chất lượng.

Theo đó, Quyết định Ban hành Chương trình Giáo dục Mầm non (GDMN) mới bảo đảm quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội; Kế hoạch là căn cứ để các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, các đơn có liên quan, sở GD&ĐT, cơ sở GDMN triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình GDMN mới.

Quyết định cũng nêu rõ việc tổ chức xây dựng Dự thảo Chương trình GDMN mới, thử nghiệm, chỉnh lý Dự thảo Chương trình GDMN mới và Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới với các nội dung: Tổ chức thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới; Thẩm định, nghiệm thu, ban hành Chương trình GDMN mới; Tổ chức tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN mới.

Vụ Giáo dục Mầm non được giao chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch (tổng thể và chi tiết), tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: triển khai xây dựng, xin ý kiến về Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới; triển khai thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới, tổ chức thẩm định, nghiệm thu và trình Bộ trưởng ký Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN): chủ trì đề xuất, xây dựng Dự thảo Chương trình GDMN mới, chỉnh lý Dự thảo, thử nghiệm Chương trình GDMN và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Các đơn vị Vụ Kế hoạch - Tài chính, Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, Các sở GD&ĐT thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công và phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan; cung cấp thông tin, báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm Chương trình GDMN mới về Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch dược phê duyệt, trong năm 2022, thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc do Vụ GDMN chủ trì phối hợp với Viện KHGD Việt Nam là  các hoạt động: Ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình GDMN mới; Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Ban soạn thảo Chương trình GDMN mới; Thành lập Ban soạn thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới; Xây dựng Dự thảo Chương trình GDMN mới; Đề xuất Khung kết quả mong đợi trong Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực.

Tiếp đó là các hoạt động: Tổ chức nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn cho đề xuất Khung kết quả mong đợi và Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực qua các vấn đề liên quan; Xây dựng Khung kết quả mong đợi của Chương trình GDMN theo tiếp cận năng lực, Các hội nghị tham vấn chuyên gia về Dự thảo Khung kết quả mong đợi; Hội thảo quốc gia công bố kết quả nghiên cứu.

Đặc biệt xây dựng dự thảo Chương trình GDMN mới, chú trọng vào các nội dung: Xác định cấu trúc của Chương trình GDMN mới; Cụ thể các lĩnh vực nội dung và chủ đề giáo dục trong Chương trình GDMN mới; Thiết kế văn bản của Chương trình GDMN mới. Trong đó có các Hội nghị tham vấn chuyên gia và Điều chỉnh Dự thảo 1 Chương trình GDMN mới và Thử nghiệm một số nội dung mới của Chương trình GDMN, Điều chỉnh Dự thảo 2 Chương trình GDMN mới sau thử nghiệm và Xây dựng, xin ý kiến, chỉnh lý Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới.

Sau khi Thẩm định Dự thảo Chương trình GDMN mới để thực hiện thí điểm, song song với việc ban hành Chương trình GDMN mới sẽ Tổ chức tập huấn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN mới. Cuối cùng là thẩm định Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình GDMN mới Trình Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ban hành thông tư ban hành Chương trình GDMN mới; Tổ chức thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN mới.

(Theo Giáo dục và Thời đại)

In trang