Chỉ số hợp tác nghiên cứu nhà trường - doanh nghiệp (C3) và chỉ số nguồn nhân lực (C9) trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/0/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 20121, Bộ GDĐT biên soạn tài liệu hướng dẫn về Chỉ số Hợp tác nghiên cứu nhà trường - doanh nghiệp (C3) và Chỉ số Nguồn nhân lực (C9) thuộc Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Tài liệu này nhằm giúp người đọc hiểu về các chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương và cách thức tra cứu số liệu hiện trạng các chỉ số. 

Tài liệu gồm 03 phần:

Phần 1: Giới thiệu chung về Khung Chỉ số ĐMST toàn cầu và Chỉ số ĐMST của Việt Nam

Phần 2: Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp.

Phần 3: Phụ lục.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

 

(Văn phòng)

File đính kèm