Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành vượt 7,10% so với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT (Phương án đề xuất). Đến nay, Bộ GDĐT đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa 121/212 ĐKKD (chiếm 57,10% tổng số ĐKKD; vượt 7,10% so với mục tiêu yêu cầu của Chính phủ).

Được biết đây là nhiệm vụ Bộ GDĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Bộ GDĐT đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73/2012/NĐ-CP

Thực thi Phương án đề xuất, Bộ GD ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

Ngay sau khi Nghị định số 86/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Bộ GDĐT đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73 và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 ĐKKD so với Phương án đề xuất. Cụ thể: Đã cắt giảm 24/212 ĐKKD (chiếm 11,30%); Đơn giản hóa 4/212 ĐKKD (chiếm 1,90%). Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD: 13,20%.

Bộ GDĐT đã cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện liên quan quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP

Thực thi Phương án đề xuất, Bộ GD ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, Bộ GDĐT đã cắt giảm 57/212 ĐKKD (chiếm 26,9%); đơn giản hóa 36/212 ĐKKD (chiếm 17%). Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD đạt 43,90%.

Như vậy, tổng số ĐKKD được cắt giảm và đơn giản hóa tại 02 Nghị định nêu trên đạt 57,10% (vượt 7,10% so với mục tiêu, yêu cầu mà Chính phủ đề ra)./.