Bộ trưởng Bộ GDĐT Phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

30/04/2018 In bài viết

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rà soát và đề xuất Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GDĐT. Theo đó, tổng số điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa: 110/212 ĐKKD (chiếm 51,9%). Trong đó: Số ĐKKD đề nghị cắt giảm (bãi bỏ): 81 ĐKKD (chiếm 38,2%); Số ĐKKD đề nghị đơn giản hóa: 29 ĐKKD (chiếm 13,7%).

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm