Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Ngày 05/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Căn cứ quy định tại Nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 361/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo thay thế Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổiThủ tục xét, cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi.

File đính kèm