Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

Ngày 25/12/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 5754/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 và Quyết định số 5755/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Kế hoạch này, Bộ đã phân công cho các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ: đánh giá tác động TTHC quy định tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện việc công bố, niêm yết công khai các TTHC và rà soát, xây dựng Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

File đính kèm