Đơn giản hóa 32 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Nghị quyết số 89/NQ-CP).

Nghị quyết số 89/NQ-CP được ban hành trên cơ sở kết quả rà soát các TTHC, giấy tờ công dân và đề xuất phương án đơn giản hóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, 32 TTHC được đơn giản hóa thuộc 04 lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể:

Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo: Đơn giản hóa 26 TTHC. Phương án đơn giản hóa là giảm bớt yêu cầu thông tin tại Mẫu Lý lịch khoa học, Mẫu đăng ký, xác nhận đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học, Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài; Bỏ bản sao giấy khai sinh, số hộ khẩu đối với các thủ tục liên quan đến giải quyết các chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên…;

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Nhà giáo: Đơn giản hóa 02 TTHC : (i) Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” ; (ii) Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. Phương án đơn giản hóa là giảm yêu cầu thông tin tại Mẫu bản khai thành tích gồm các thông tin như: giới tính, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, dân tộc, địa chỉ liên hệ.

Lĩnh vực thi tuyển sinh: Đơn giản hóa 02 TTHC: (i) Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia và (ii) thủ tục triệu tập thí sinh trúng tuyển đến trường. Phương án đơn giản hóa là bỏ thành phần hồ sơ là bản sao Giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu (đối với đối tượng ưu tiên theo hộ khẩu), giảm bớt các yêu cầu thông tin về: giới tính, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, ảnh, mã tỉnh, mã huyện, mã trường tại Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia; thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân và chỉ yêu cầu nộp 01 Phiếu.

Lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ: Đơn giản hóa 02 TTHC: (i) Thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp và (ii) thủ tục công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp. Phương án đơn giản hóa là giảm bớt các yêu cầu thông tin về: Ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, nơi ở hiện nay, hộ khẩu thường trú tại Mẫu Đơn đề nghị công nhận văn bằng.

Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được Chính phủ thông qua trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ TTHC, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết.

Sau khi thực thi Phương án đơn giản hóa sẽ giúp tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân gần 70 tỷ đồng đồng/năm.

Có thể nói, Bộ GDĐT đã triển khai quyết liệt việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và là một trong những bộ, ngành đi đầu trong việc trình Chính phủ thông qua Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 896.